Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorBalco, Žanetacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:21:07Z
dc.date.available2013-06-26T11:21:07Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99115
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractPředmětem předkládané diplomové práce je hodnocení a výběr dodavatelů. V teoretické části jsou popsány obecně pojmy, jako jsou nákup, nákupčí, kritéria hodnocení a výběru dodavatelů a v neposlední řadě se zde zabývám obecně metodikou výběru nejlepšího dodavatele pro firmu. V praktické části je nejprve popsán současný přístup hodnocení a výběru dodavatelů firmy BC MCHZ s.r.o. Díky materiálům, které mi poskytly z jejich firemní praxe, jsem aplikovala metody zmíněné v teoretické části přímo na praktické příklady. Závěr praktické části obsahuje zhodnocení všech použitých metod, můj osobní názor ke každé z nich, popřípadě jejich výhody a nevýhody.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the evaluation and selection of suppliers. In the theoretical part are described in general terms, such as purchasing, buyers, criteria for evaluation and selection of suppliers and last but not least, I deal with the general methodology of selecting the best contractor for the company. In the practical part is first described the current approach to the evaluation and selection of suppliers in BC MCHZ Ltd. Thanks to the materials, which were provided to me from their business practices, I applied the methods mentioned in the theoretical part on practical examples. Conclusion of the practical part includes an assessment of all the methods, my personal opinion on each of them or their advantages and disadvantages.en
dc.format64 l. : il.cs
dc.format.extent4252356 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnákupcs
dc.subjectdodavatelcs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectvýběrcs
dc.subjectkritériumcs
dc.subjectpurchasingen
dc.subjectsupllieren
dc.subjectevaluationen
dc.subjectselectionen
dc.subjectcriterionen
dc.titleOptimalizace systému hodnocení dodavatelůcs
dc.title.alternativeOptimization of Suppliers Evaluation Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301909cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKrál, Dušancs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKRE0004_FMMI_N3922_6208T123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record