Show simple item record

dc.contributor.advisorBernatík, Alešcs
dc.contributor.authorSkřehot, Petr Adolfcs
dc.date.accessioned2013-01-15T13:16:25Z
dc.date.available2013-01-15T13:16:25Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95865
dc.descriptionImport 15/01/2013cs
dc.description.abstractPosuzováním spolehlivosti lidského činitele v rámci provozovaných činností se v současnosti zaobírají nejvíce chemické podniky spadající pro dikci zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií (tzv. direktiva SEVESO II). Ty mají povinnost hodnotit vliv lidského činitele na objekt nebo zařízení v souladu s relevantními zdroji rizik. Bohužel však žádný právně závazný předpis nestanoví bližší požadavky na tuto analýzu, což se ale výrazně odráží na kvalitě těchto dokumentů předkládaných státní správě a samosprávě k posouzení. Tato disertační práce si proto klade za cíl navrhnout optimalizovaný postup pro zpracování tohoto tématu a to zcela v souladu se stávajícími vědecko-technickými poznatky. Pro stanovení vhodné metodiky byly prostudovány četné odborné zdroje shrnující jak nejmodernější teoretické přístupy, tak i zkušenosti ze zahraničí. Studium problému potvrdilo, že zpracovávání analýz spolehlivosti lidského činitele není jednoduchou záležitostí nikde v Evropě. Důležitost tohoto tématu si však ve většině starších členských zemí EU dobře uvědomují, protože selhání člověka je příčinou většiny průmyslových havárií. Je tedy zřejmé, že výsledky kvalitně zpracované analýzy spolehlivosti lidského činitele mohou být cenným zdrojem informací nejen pro státní správu a samosprávu, ale zejména pro provozovatele samotného, protože umožňují nalézat slabá místa uvnitř pracovního systému a navrhovat účinná opatření ve snaze snížit riziko vzniku závažné havárie.cs
dc.description.abstractChemical companies under the wording of the Act No. 59/2006 Coll. the prevention of major accidents (so called SEVESO II directive) are involved in assessing the reliability of human factor. Those are required to evaluate the influence of human factor to an object or device in accordance with relevant sources of risk. However, no legally binding instrument provides further details of this analysis. It is significantly reflected on quality of documents, which are submitted to state administration and local governments to be reviewed. This dissertation thesis aims to bring an optimized procedure for handling this issue fully in accordance with existing scientific and technological knowledge. In order to set suitable methodology numerous sources were studied summarizing both the most modern theoretical approaches and experience from abroad. The study of the problem confirmed that analyses processing concerning reliability of human factor is not a simple issue within Europe. The importance of the issue is aware in the most of old EU member countries as human failure is the cause of the most industrial accidents. Therefore it is obvious that the results of well processed analysis of reliability of human factor can be a valuable source of information not only for state administration and local governments but especially for entrepreneur himself as it enables to find weak point inside working system and to design effective measures in order to reduce the risk of major accident.en
dc.format113, [37] l. : il. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent16458042 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstudium lidských faktorůcs
dc.subjectprevence závažných haváriícs
dc.subjecthodnocení spolehlivosti lidského činitelecs
dc.subjectmanagement bezpečnostics
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjecthuman factors engineeringen
dc.subjectmajor accidents preventionen
dc.subjecthuman reliability assessmenten
dc.subjectsafety managementen
dc.subjectrisk analysisen
dc.titleSpolehlivost lidského činitele v prevenci závažných haváriícs
dc.title.alternativeHuman Factor Realiability in Major Accident Preventionen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201300642cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠenovský, Michailcs
dc.contributor.refereeFuchs, Pavelcs
dc.contributor.refereeOravec, Milancs
dc.date.accepted2012-12-18cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchPožární ochrana a bezpečnostcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSKR07_FBI_P3908_3908V009_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record