Show simple item record

dc.contributor.advisorČeselská, Terezacs
dc.contributor.authorKaňa, Jindřichcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:56Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:56Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94472
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou posuzování chování zdiva za požární situace a návrhu zděných konstrukcí za normální i požární situace. V úvodu práce jsou popsány samotné zdící prvky, jejich charakteristiky a druhy dělení. Dále je popsáno zdivo, jeho druhy, charakteristiky, základní vlastnosti a způsob návrhu jednovrstvé stěny za normální situace. Další kapitola je věnována vlastnostem zdiva, včetně maltovinových pojiv za zvýšených teplot, kde je poukázáno na měnící se fyzikální a chemické vlastnosti. Následující kapitoly se věnují různým druhům postupům návrhu konstrukce na účinky požáru, kde jsou jednotlivé druhy popsány a objasněny, a popisu druhy návrhů zděných konstrukcí na účinky požáru podle Eurokódu. V závěru je uveden příklad návrhu konstrukce, kde je provedeno posouzení únosnosti za normální situace a dále za situace při požáru. To je provedeno různými způsoby.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with the assessment of the behavior of masonry during the fire situation and design of masonry structures under the normal and the fire situation. The introduction describes the masonry elements, their characteristics and types of division. The following text describes the masonry, its types, characteristics, basic properties and design method for single-layer walls under the normal situation. Next chapter is devoted to attributes of masonry, including mortar binders in case of increase temperature, where it is pointed out to the changing physical and chemical attributes. Another chapters deal with different types of procedures for construction design to the effects of fire, where each types are described and explained, and these chapters deal with the types of the design of masonry structures for the effect of fire according to Eurocode. In the end of this Bachelor work, there is the example of the construction design where the assess of the resistance under the normal situation and the situation during the fire is done. This is done in various ways.en
dc.format45, [7] l. : il.cs
dc.format.extent595164 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzdivo, zděné konstrukce, návrh zděných konstrukcí na účinky požárucs
dc.subjectmasonry, masonry construction, design of masonry structures for the effect of fireen
dc.titleZděné konstrukce z hlediska požární odolnostics
dc.title.alternativeMasonry Constructions from the Point of View of Fire Resistanceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300574cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMynarzová, Luciecs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKAN290_FBI_B3908_3908R006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record