Show simple item record

dc.contributor.advisorBojko, Mariancs
dc.contributor.authorAdamec, Radekcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:56Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:56Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93688
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá numerickým modelováním proudění parovzduchové směsi v hasící věži koksárenské baterie. V úvodní kapitole je shrnut současný stav a vývojové tendence zařízení k mokrému hašení koksu. V následující části práce je popsáno matematické modelování pomocí softwaru ANSYS Fluent včetně popisu rovnice energie. Dále jsou na základě definovaných vstupních hodnot stanoveny hmotnostní průtoky, které slouží jako okrajové podmínky pro jednotlivé řešené varianty 2D a 3D modelu hasící věže. Náplní diplomové práce je tvorba modelů hasící věže pro různé parametry a okrajové podmínky výpočetního modelu (teploty, sklon lamel, doba hašení koksu). Numerické řešení je vyhodnoceno pomocí základních proudových veličin (teplot, tlaků, rychlostí). V poslední fázi je vyhodnocení numerického řešení 3D modelu hasící věže rozšířeno o proudění parovzduchové směsi s prachovými částicemi.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with the numerical modeling of the flow of the vapor-air mixture in the fire tower of coke battery. The first chapter summarizes the present state and trends in the development of the wet quenching equipment. In the next part of the thesis, the mathematical modeling and energy equation are described by using the ANSYS Fluent software. Subsequently, the mass flow rates are determined according to the defined input values. These flow rates are used as marginal conditions for individual solved variants of 2D and 3D model of the fire tower. The content of the thesis deals with the creation of fire towel models for various settings and marginal conditions of the computational model (temperature, slopes of the lamellas, time period of the coke´s extinguishing). The numerical solution is evaluated by using basic current values (temperature, pressures, speed). In the last part of the thesis, the evaluation of the numerical solution of the fire tower´s 3D model is extended by the flow of the vapor-air mixture with dusty elements.en
dc.format.extent8972766 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthasící věžcs
dc.subjectoptimalizace proudění párycs
dc.subjectprachové částicecs
dc.subjectnumerické modelovánícs
dc.subjectfire toweren
dc.subjectoptimization of the vapor flowen
dc.subjectdusty elementsen
dc.subjectnumerical modelingen
dc.titleOptimalizace proudění páry v hasící věži koksárenské bateriecs
dc.title.alternativeOptimization of the Vapor Flow in the Fire Tower of Coke Batteryen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBudinský, Romancs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízenícs
dc.contributor.consultantBudinský, Romancs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisADA348_FS_N2301_3909T001_16_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record