Show simple item record

dc.contributor.advisorPešlová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorTomková, Luciecs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:39:20Z
dc.date.available2012-07-11T07:39:20Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91829
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analyzovat situaci na oblast BOZP v konkrétním podniku a to jak z pohledu samotného vedení firmy, tak i z pohledu zaměstnanců. Analýza je provedena na základě získaných informací v podobě statistických interních dat od vedení podniku a subjektivních názorů vybraného vzorku zaměstnanců, kteří se podrobili dotazníkovému šetření. V teoretické části se autorka bakalářské práce zaměřila na výčet základních legislativních nařízení, celkovou charakteristiku oblasti BOZP a specifika jednotlivých druhů onemocnění zapříčiněných ergonomicky nevyhovující prací. Druhá část práce obsahuje charakteristiku firmy Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, organizační strukturu a současný výrobní program firmy, který je součástí přílohy. V této části práce jsou z interních dat aplikovány matematické propočty a výsledky vyjádřeny pomocí grafů. Ve třetí části se autorka zabývá vlastním výzkumem z dotazníkového šetření aplikovaného na zaměstnancích dvou nejrizikovějších útvarů firmy. V závěru práce autorka porovnává skutečnosti, které vyplynuly z aplikace vlastního šetření s interními statistickými daty, tak i s vlastními praktickými zkušenostmi. Autorka rovněž poukazuje na nedostatky, které byly při výzkumné práci odhaleny, navrhuje možná zlepšení, kterými se podnik může dále zabývat.cs
dc.description.abstractThe objective of this Bachelor´s work is to analyze the situation in the BOZP area in a particular company from the perspective of both the employees and the management. The analysis is based on the acquired information from the management, particularly in the form of internal statistical data, and also based on the subjective opinions of a chosen sample of employees that took part in a questionnaire survey. In the theoretical part, the author focuses on listing the basic legislative regulation, the general characteristics of the BOZP area, and specifics of individual types of illness caused by ergonomically unsuitable work. The second part of this work contains the characteristics of the Siemens company, subsidiary plant Elektromotory Frenštát, the organizational structure and the current manufacturing program of the company, which is included as this work attachment. Moreover, this theoretical part comprises the results of mathematical calculations applied to the internal data; the results are also depicted in a form of graphs. In the third part, the author elaborates on her own research that is based on the questionnaire surveys collected from the employees of the two most high-risk company divisions. To conclude, the author compares the facts that emerged from her own research of internal statistics data, as well as from her practical experience. Finally, the author points out the deficiencies discovered during her research and she also offers improvement suggestions, which the corporation might pursue further.en
dc.format.extent3386845 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBezpečnost práce a ochrana zdravícs
dc.subjectosobní ochranné pracovní pomůckycs
dc.subjectbezpečnostní značenícs
dc.subjectbezpečnostní značkycs
dc.subjectbezpečnostní signálycs
dc.subjectorganizační opatřenícs
dc.subjectbezpečnost technických zařízenícs
dc.subjectnavijárnacs
dc.subjectmontážcs
dc.subjectruční nářadícs
dc.subjectrázový pneumatický utahovákcs
dc.subjectúrazcs
dc.subjectrizikové faktorycs
dc.subjectpříčiny pracovních úrazůcs
dc.subjectpaketcs
dc.subjectmanipulacecs
dc.subjectantivibrační rukavice.cs
dc.subjectWork safety and health protectionen
dc.subjectpersonal protective work aiden
dc.subjectsafety labelingen
dc.subjectsafety signsen
dc.subjectsafety signalsen
dc.subjectorganizational arrangementsen
dc.subjectsafety of technical devicesen
dc.subjectwidingen
dc.subjectassemblyen
dc.subjecthand toolsen
dc.subjectpneumatic wrenchen
dc.subjectaccidenten
dc.subjectrisk factorsen
dc.subjectcauses of work related accidentsen
dc.subjectpacketen
dc.subjectmanipulationen
dc.subjectantivibratory gloves.en
dc.titleAplikace bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v konkrétním podnikucs
dc.title.alternativeApplication of Safety and Health of Employees in a Particular Businessen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeRejman, Jancs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisTOM597_EKF_B6208_6208R020_01_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record