Show simple item record

dc.contributor.advisorKret, Jáncs
dc.contributor.authorDoné, Robertcs
dc.date.accessioned2011-07-01T07:36:03Z
dc.date.available2011-07-01T07:36:03Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87750
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPředmětná diplomová práce byla zaměřena na identifikaci a kvantifikaci zdrojů alkalických škodlivin (zejména Na2O a K2O) v rámci vysokopecního procesu v hutním závodě v Evropské unii za období let 2006 – 2010. Byl popsán koloběh alkálií a jejich přeměna ve vysoké peci, vliv přítomných alkálií na technologické parametry výroby aglomerátu (rychlost spékání, pevnost aglomerátu, termoplastické vlastnosti aglomerátu) a výroby surového železa (reaktivitu a pevnost vysokopecního koksu, teplotu měknutí rud, vliv na vyzdívku pece a nístěje, atd.). Byl vyhodnocen vývoj množství alkalických sloučenin ve vysokopecní vsázce za uvedené sledované období. Využito bylo skutečných materiálových bilancí a chemických analýz vstupních surovin a produktů konkrétní vysoké pece ve sledovaném období.cs
dc.description.abstractThesis in question was aimed at identifying and quantifying sources of pollutants alkali (Na2O and K2O in particular) in the blast furnace process in the metallurgical plant in the European Union for the period 2006 - 2010. It described the cycle of bases and their conversion into the blast furnace, due to the presence of alkali in the production of sinter process parameters (speed sintering, sinter strength, thermoplastic properties of the agglomerate) and the production of pig iron (reactivity and strength of blast furnace coke, ores softening temperature, the influence of the furnace lining furnace, etc.). It was evaluated, the quantities of alkaline compounds in the blast process for the reporting period. Using the actual material balances and chemical analysis of raw materials and products specific blast furnace in the period.en
dc.format.extent6005474 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectalkalické škodliviny, koloběh alkálií, přeměna alkálií, Na2O, K2O, surové železo, aglomerát, reaktivita a pevnost vysokopecního koksu, teplota měknutí rudcs
dc.subjectalkaline pollutants, cycle alkaline, conversion of alkaline, Na2O, K2O, pig iron, sinter, reactivity and strength of blast furnace coke, softening temperature of oreen
dc.titleTrendy vývoje distribuce alkalických sloučenin při výrobě surového železa v České republicecs
dc.title.alternativeEvolution of Alkalic Compounds Distribution at Pig Iron Production in Czech Republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBilík, Jiřícs
dc.date.accepted2011-05-24cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgiecs
dc.contributor.consultantCabák, Zdeněkcs
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie výroby kovůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisDON016_FMMI_N2109_2109T035_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record