Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorGazurová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2011-07-01T06:54:29Z
dc.date.available2011-07-01T06:54:29Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87668
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá skladovým hospodářstvím konkrétního podniku. V teoretické části jsou popsány a shrnuty dosavadní poznatky z této oblasti, v praktické části je popsán stav skladového hospodářství v soukromé firmě XY, s.r.o. Analyzován je rok 2010. Práce se zaměřuje na softwarovou vybavenost, charakteristiku jednotlivých skladů a vybavení manipulační technikou. V práci jsou také analyzovány zásoby z hlediska druhů, obrátkovosti, prodeje odběratelům a sezónnost těchto prodejů. Pomocí grafu je zachycen časový vývoj celkového prodeje materiálu odběratelům, dále byly analyzovány skladové položky dle skladové evidence. Pro nalezení úzkých míst a celkové zhodnocení skladování jsem mimo exaktní metody zvolila také metodu řízeného rozhovoru se zaměstnanci. Cílem práce bylo posoudit systém skladového hospodářství v této společnosti, dále diplomová práce obsahuje návrhy vhodných řešení, které povedou ke snížení podnikových nákladů spojených se skladováním a také návrh nové techniky, která usnadní manipulaci s materiálem.cs
dc.description.abstractThesis isconcerning about warehousing of particular company. The theoretical part describes and summarizes the current knowledge of this sphere, the practical part describes the situation of stock in a private company XY, s.r.o., analyzed the 2010. The work focuses on software skills, characteristics of individual stores and handling equipment. There are analyzed stocks from the perspective of types, inventory turnover, sales to customers and also seasonality of these sales. The graph shows the time evolution of the total sales of materials to customers and also the stock items were analyzed according to inventory control. To find bottlenecks and an overall assessment of storage besides of exact methods I have chosen the method of controlled interview with employees. Objective was to assess the system of stock in this company. Thesis also contains proposals for appropriate solutions that will reduce business costs associated with storage, and proposal for new techniques to facilitate material handling.en
dc.format54 l. : il.cs
dc.format.extent3875165 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectskladcs
dc.subjectskladové hospodářstvícs
dc.subjectskladovánícs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectstocken
dc.subjectstock holdingen
dc.subjectstorageen
dc.subjectstocksen
dc.titleSkladové hospodářství ve středním podnikucs
dc.title.alternativeStock Holding of a Medium-Sized Enterpriseen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeJadamus, Josefcs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisWOJ059_FMMI_N3922_6208T123_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record