Show simple item record

dc.contributor.advisorHalfarová, Petraen
dc.contributor.authorOrlík, Jakuben
dc.date.accessioned2010-09-29T16:17:13Z
dc.date.available2010-09-29T16:17:13Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81826
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je návrh jednoduchého grafického nástroje pro snadnější orientaci operátora, který se přímo podílí na skladbě konečné dodávky černého uhlí na Závodě ČSA, Dolu Karviná. V průběhu textu jsou navrženy jednotlivé způsoby řešení zadaného problému a ke každému z řešení je provedena diskuse o možnostech jeho provedení v podmínkách závodu. Z uvedených možností řešení je vybráno Softwarové řešení a toto řešení bylo v testovacím režimu aplikováno do podmínek provozu. Současně jsou uvedeny popisy a možnosti používání tohoto softwaru operátorem a možnosti jeho rozšířeného používání. Závěr práce je orientován na doporučení, která by měl Závod ČSA, Dolu Karviná v rámci neustálého zlepšování procesu zvážit, případně aplikovat do praxe.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design a simple graphical tool for convenience of an operator who is directly involved in the composition of the final deliveries of coal to the plant CSA Mine Karvina. Throughout the text are proposed various ways of solving a given problem and to each of the solutions is carried out discussions on how to implement it in terms of race. Of these possible solutions is chosen software solution and this solution was injected into test mode operating conditions. At the same time provides descriptions and use of this software and operator of the possibility of its widespread use. The conclusion of this work is focused on recommendations that should race the CSA Mine in Karvina continuous improvement process to consider where to apply in practice.en
dc.format.extent2117666 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectčerné uhlícs
dc.subjectflotacecs
dc.subjectflotační koncentrátcs
dc.subjecthyperbarický tlakový filtrcs
dc.subjectcoalen
dc.subjectflotationen
dc.subjectflotation concentrateen
dc.subjecthyperbaric pressure filtersen
dc.titleRozvoj přístupů k zabezpečování kvality dodávek uhlícs
dc.title.alternativeDeveloping of Approaches for Assurance of Coal Supply Qualityen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeRabiáš, Josefen
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostien
dc.contributor.consultantPiech, Zdeneken
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisORL028_FMMI_N3922_3902T041_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record