Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství (450), dříve nazvané Katedra měřicí a řídicí techniky, v časopisech a v Lecture Notes in Computer Science registrovaných ve Web of Science od roku 2003 po současnost.
Do kolekce jsou zařazeny:
a) publikace, u nichž je v originálních dokumentech jako působiště autora (adresa) uvedena Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO),
b) publikace, u nichž v originálních dokumentech není v adrese VŠB-TUO uvedena, ale autoři prokazatelně v době jejich zpracování a uveřejnění působili na VŠB-TUO.

Bibliografické záznamy byly původně vytvořeny v kolekci Publikační činnost akademických pracovníků VŠB-TUO, která sleduje publikování akademických pracovníků od roku 1990.

Recent Submissions

View more