Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petr
dc.contributor.authorŠtefko, Peter
dc.date.accessioned2021-07-15T09:32:45Z
dc.date.available2021-07-15T09:32:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/144270
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na analýzu řízení údržby vybraného průmyslového podniku ABC a zároveň plánované zavádění nového informačního systémů řízení údržby. Důraz je kladen především na řízení poruchové a preventivní údržby ve vybraném průmyslovém podniku ABC. Dále se diplomová práce zabývá plánovaným přechodem ze dvou stávajících informačních systému řízení údržby a zaváděním jednoho nového, který bude řešit absenci provázanosti a kompatibility mezi informačními systémy údržby. Následně bude provedeno srovnání nově navržených informačních systémů řízení údržby, analýza na základě vybraných kritérií, jejich váhové ohodnocení a následný výpočet, výpočet analýzy rizik, vyhodnocení a doporučení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the analysis of maintenance management of selected industrial company ABC and also the planned implementation of a new maintenance management information systems. Emphasis is placed primarily on the management of fault and preventive maintenance in a selected industrial company ABC. Furthermore, the thesis deals with the planned transition from two existing maintenance management information systems and the introduction of a new one, which will address the absence of interconnection and compatibility between maintenance information systems. Subsequently, a comparison of newly designed maintenance management information systems, analysis based on selected criteria, their weight evaluation and subsequent calculation, calculation of risk analysis, evaluation and recommendations will be performed.en
dc.format.extent6352585 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectřízení údržbycs
dc.subjectčíselná analýzacs
dc.subjectporuchová údržbacs
dc.subjectpreventivní údržbacs
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectmaintenance managementen
dc.subjectnumerical analysisen
dc.subjectfault maintenanceen
dc.subjectpreventive maintenanceen
dc.titleŘízení údržby průmyslového podnikucs
dc.title.alternativeMaintenance Management of an Industrial Enterpriseen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSušková, Hana
dc.date.accepted2021-06-02
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v průmyslucs
dc.thesis.degree-programManagement kvality a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisSTE0067_FMT_N0413A270002_S02_2021
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record