Show simple item record

dc.contributor.authorBalog, Karol
dc.contributor.authorKucmanová, Alexandra
dc.contributor.authorBuranská, Eva
dc.contributor.authorNečas, Aleš
dc.date.accessioned2021-02-19T06:18:40Z
dc.date.available2021-02-19T06:18:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSpektrum. 2020, roč. 20, č. 2, s. 3-7 : il.cs
dc.identifier.issn1804-1639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142853
dc.description.abstractNa slovenskom trhu si spotrebiteľ môže vybrať z celého radu rôznych druhov zapaľovačov ohňa, záleží len od jeho preferencií a použitia. Zapaľovače ohňa sa klasifikujú ako nebezpečné látky a preto treba s nimi zaobchádzať podľa pokynov výrobcu. V našom článku sme sa zamerali na bezpečné používanie vybraných druhov zapaľovačov spotrebiteľmi, v experimentálnej časti sme stanovovali rýchlosť odhorievania, ktorá patrí medzi dôležité požiarnotechnické parametre charakterizujúce horenie horľavých látok, a index dymivosti, na základe ktorého dokážeme zistiť množstvo splodín vznikajúcich pri horení. Z nameraných výsledkov vyplýva, že menšiu rýchlosť úbytku hmotnosti vykazovali buničinové zapaľovače v porovnaní so zapaľovačmi z ropných látok. Najnižší index dymivosti mal gélový zapaľovač FIREGEL (0,08) a najvyšší index dymivosti sme zaznamenali pri kvapalnom zapaľovači ARO (89, 12).cs
dc.languageencs
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.relation.urihttps://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/cs/.content/galerie-souboru/Spektrum/Spektrum_2020_2.pdf
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectindex dymivostics
dc.subjectrýchlosť odhorievaniacs
dc.subjectzapaľovače ohňacs
dc.subjectživotné prostrediecs
dc.subjectbezpečnosťcs
dc.subjectsoot indexcs
dc.subjectburning ratecs
dc.subjectfire lighterscs
dc.subjectenvironmentcs
dc.subjectsafetycs
dc.titleBezpečné nakladanie so zapaľovačmi ohňacs
dc.title.alternativeSafe Handling of Fire Lighterscs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enIn Slovak markets, consumers can choose from a wide range of different types of fire lighters depending only on their preferences and use. Fire igniters are classified as dangerous substances and therefore should be handled according to the manufacturer's instructions. In our article we focused on the safe use of selected types of fire lighters by consumers. In experimental part, we determined the burning rate which is one of the important fire-technical parameters characterizing the combustion of flammable substances, and the soot index, based on which we can determine the amount of combustion products. The measured results show that pulp lighters showed a lower rate of weight loss compared to petroleum lighters. The lowest smoke index was measured in FIREGEL gel lighter (0,08) and the highest smoke index was recorded with the ARO liquid lighter (89, 12).
dc.description.placeofpublicationOstravacs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 International