Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků útvaru Provoz laboratoří a výpočetní techniky (021) v časopisech registrovaných ve Web of Science od roku 2021.
Do kolekce jsou zařazeny:
a) publikace, u nichž je v originálních dokumentech jako působiště autora (adresa) uvedena Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO),
b) publikace, u nichž v originálních dokumentech není v adrese VŠB-TUO uvedena, ale autoři prokazatelně v době jejich zpracování a uveřejnění působili na VŠB-TUO.