Show simple item record

dc.contributor.advisorŘehák, David
dc.contributor.authorOnderková, Vendula
dc.date.accessioned2020-10-02T10:14:10Z
dc.date.available2020-10-02T10:14:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142230
dc.description.abstractDisertační práce je věnována problematice dynamického modelování resilience prvků kritické infrastruktury se zaměřením na přenosovou soustavu v pododvětví elektroenergetiky. Práce sestává ze tří na sebe navazujících částí. V první části je pozornost věnována teoretickému vymezení řešené problematiky. Zde je popsán význam termínu resilience, provedena deskripce pododvětví přenosové soustavy elektroenergetiky a definováno matematické modelování. Následuje analytická část, která se věnuje analýze nežádoucích událostí a jejich možných dopadů. Dále je zde provedena analýza přístupů k hodnocení resilience, analýza přístupů k modelování a simulaci dynamických systémů a analýza komponent determinujících dynamické modelování. Stěžejní část práce představuje návrh postupu dynamického modelování resilience elektroenergetické kritické infrastruktury se zaměřením na přenosovou soustavu v závislosti na celkovém průběhu nežádoucí události (tj. intenzitě a času). Navrhovaný postup je primárně určený pro prvky technických odvětví kritické infrastruktury. Praktické užití metody je demonstrováno prostřednictvím případové studie, která modeluje pokles úrovně resilience transformační stanice elektroenergetické infrastruktury v čase působení teroristického útoku.cs
dc.description.abstractThe disssertation thesis id devoted to the issue of dynamic modelling of resilience to critical infrastructure with a focus on the transmission system in the electricity sub-sector. The work is sorted by mutally connected parts. In the first part is paid attention to the theoretical definiton of the problem. There are descibed the importance of resilience, triggered description of the sub-sector of the electricity transmission system and there is defined mathematical modelling. Following is the analytical part, which deals with the analysis of disruptive events and their possible impacts. Furthermore, there is performed analysis of approaches to evaluation of resistance, analysis of approaches to modelling and simulation of dynamic systems and analysis of components determining dynamic modelling. The main part of the thesis presents a proposal of a method of dynamic modelling of resistance to elektricity critical infrastructure with a focus on the transmission system in connection with the participation in the runnig time (i.e. intense and time).The proposed procedure is appropriate for elements of critical infrastructure technical sectors. Practical use of the methods is demonstrated by a case study that models a decrease in the level of resilience of a transformer station of an electricity infrastructure during a terrorist attack.en
dc.format.extent3913786 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkritická infrastrukturacs
dc.subjectdynamické modelovánícs
dc.subjectresiliencecs
dc.subjectnežádoucí událostcs
dc.subjectelektroenergetikacs
dc.subjectpřenosová soustava elektrické energiecs
dc.subjectcritical infrastructureen
dc.subjectdynamic modellingen
dc.subjectresilience, disruptive eventen
dc.subjectelectroenergyen
dc.subjectelectricity transmission systemen
dc.titleDynamické modelování resilience elektroenergetické kritické infrastrukturycs
dc.title.alternativeDynamic Modelling of Resilience in the Electricity Critical Infrastructureen
dc.typeDisertační prácecs
dc.contributor.refereeHromada, Martin
dc.contributor.refereeChalupa, Jiří
dc.contributor.refereeDvořák, Zdeněk
dc.date.accepted2020-09-08
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)cs
dc.thesis.degree-branchPožární ochrana a bezpečnostcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisOND0189_FBI_P3974_3908V009_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record