Show simple item record

dc.contributor.advisorBalner, Dalibor
dc.contributor.authorGaier, Jakub
dc.date.accessioned2020-10-02T09:27:15Z
dc.date.available2020-10-02T09:27:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/141991
dc.description.abstractGAIER, Jakub. Projekt fyzické ochrany stavební firmy. Diplomová práce. Ostrava, 2020. 57 s. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí diplomové práce Ing. Dalibor Balner, Ph. D. Cílem diplomové práce je zpracování projektu fyzické ochrany firmy GEOINDUSTRIE s.r.o. Diplomová práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá právními předpisy a technickými normami, týkající se projektu fyzické ochrany, které jsou v dalších kapitolách využity. Další část pojednává o bezpečnostním projektu a jeho náležitostech. Závěrečná teoretická část popisuje fyzickou bezpečnost. Praktická část řeší statistiky protiprávních činů na Kolínsku, popisuje stávající zabezpečení a následně ho zhodnocuje. Následně bylo provedeno posouzení rizik pomocí vybraných metod. Závěr práce obsahuje inovativní návrhy zabezpečení areálu společně s vyhodnocením nejvhodnější varianty, která se bude realizovat.cs
dc.description.abstractGAIER, Jakub. Project of physical protection of a construction company. Master thesis. Ostrava, 2020. 57 p. VŠB – Technical Universtity of Ostrava. Faculty of Safety Engineering. Supervisor of master thesis Ing. Dalibor Balner, Ph.D. The expected diploma thesis is the elaboration of the project of protection of the company GEOINDUSTRIE s.r.o. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with law regulations and technical standards, concerns the protection of personal data, which are applicable in the following chapters. The next part deals With the security project and its leases. The final theoretical part describes physical security. The practical part deals with statistics of illegal acts in the Kolin region, information on the current security and control will be reviewed. Subsequently, a risk assessment using selected methods was demonstrated. The conclusion of the thesis contains innovative proposals for securing the space together with the evaluation of the most suitable variants that will be implementeden
dc.format.extent5063504 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectFyzická bezpečnostcs
dc.subjectposouzení rizikcs
dc.subjectinovativní zabezpečenícs
dc.subjectpoplachové zabezpečovací a tísňové systémycs
dc.subjectdohledový videosystém.cs
dc.subjectphysical security projecten
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectinnovative securityen
dc.subjectalarm security and emergency systemsen
dc.subjectvideo surveillance system.en
dc.titleProjekt fyzické ochrany stavební firmycs
dc.title.alternativePhysical security project of construction companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePospíšil, Vladimíra
dc.date.accepted2020-09-21
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.contributor.consultantMoch, Václav
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisGAI0005_FBI_N3908_3908T005_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record