Show simple item record

dc.contributor.advisorLichorobiec, Stanislav
dc.contributor.authorNěmec, Martin
dc.date.accessioned2019-06-26T04:27:38Z
dc.date.available2019-06-26T04:27:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/135954
dc.description.abstractNĚMEC, Martin. Komplexní zabezpečení fyzické ochrany v objektu pneuservisu. Ostrava, 2019. 59 stránek, 5 příloh. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh na komplexní zabezpečení fyzické ochrany v objektu pneuservisu. První část práce obsahuje důležité právní předpisy a technické normy, které úzce souvisí s problematikou ochrany osob a majetku. Poté následuje stručný popis jednotlivých segmentů systému fyzické ochrany. Druhá část se zaměřuje na popis objektu pneuservisu, především jeho současného stavu zabezpečení. Významnou kapitolou je provedení analýzy a vyhodnocení identifikovaných rizik, která na objekt působí. Poslední část se skládá z návrhu bezpečnostních opatření, jejichž účelem je minimalizovat nejzávažnější rizika. Na závěr je provedeno zhodnocení finanční náročnosti tohoto návrhu.cs
dc.description.abstractNĚMEC, Martin. A Comprehensive sucurity of physical protection of tire service. Ostrava, 2019. 59 pages, 5 annexes. Bachelor thesis. VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Supervisor of the thesis Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. The aim of the bachelor thesis is to create a proposal for comprehensive physical security protection of the tire service. The first part of the thesis contains important legislation and technical standards, which are closely related to the issue of protection of persons and property. This is followed by a brief description of each segment of the physical protection system. The second part focuses on the description of tire service, especially its current state of security. An important chapter is the analysis and evaluation of the identified risks that affect the object. The last part consists of a proposal for safety measures designed to minimise the most serious risks. Finally, an assessment of the financial intensity of this proposal is carried out.en
dc.format.extent3107642 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectzabezpečení objektucs
dc.subjectochrana osob a majetkucs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectphysical protectionen
dc.subjectbuilding securityen
dc.subjectprotection of persons and propertyen
dc.subjectrisk analysisen
dc.titleKomplexní zabezpečení fyzické ochrany v objektu pneuservisucs
dc.title.alternativeA comprehensive physical security protection of the tire serviceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBoček, Pavel
dc.date.accepted2019-05-28
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisNEM0154_FBI_B3908_3908R005_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record