Show simple item record

dc.contributor.authorMračková, Eva
dc.date.accessioned2018-10-10T07:05:40Z
dc.date.available2018-10-10T07:05:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSpektrum. 2013, roč. 13, č. 1, s. 10-13 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132642
dc.description.abstractV priemyselných odvetviach, kde sa spracovávajú materiály, ako hotový výrobok, polotovar alebo odpad tvorený z prachových častíc prinášajú riziko vzniku explózie a následných škôd. Po ohodnotení ohrozenia zariadenia výbušným prostredím navrhujeme membrány na odľahčenie výbuchu. Pri prekročení prevádzkovej úrovne tlaku vo vnútri zariadenia dôjde na jeho plášti k otvoreniu membrán a tým odľahčeniu tlaku z ohrozeného priestoru. V článku uvádzam rôzne možnosti návrhov určenia veľkosti odľahčovacích plôch. Jednou zo základných návrhov je výpočet sústavou rovníc, ďalšími možnosťami sú odčítanie uvoľňovacej plochy z nomogramu podľa VDI 3673 a STN EN 14797 a návrh softvérom v objektovom programovacom jazyku Delphi. Všetkými uvedenými možnosťami dôjdeme k určeniu veľkosti odľahčovacích plôch, ktoré sú potrebné na účinnú ochranu zariadenia pred výbuchom. A nakoniec je výpočet množstva membrán pre zariadenie.cs
dc.format.extent2702373 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoskcs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectvýbuchcs
dc.subjectmembrána na odľahčenie výbuchucs
dc.subjectodľahčovacia plochacs
dc.subjectexplosioncs
dc.subjectpanels explosion venting systemcs
dc.subjectventing areascs
dc.titleDimenzovanie plôch pre membrány na odľahčenie výbuchucs
dc.title.alternativeDimensioning areas for panels of explosion venting systemcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enIn industries where materials are processed, which is the finished product, semi-finished product or waste material composed of dust particles carry a risk of explosion and its consequential damages. Following the evaluation risk of explosive atmospheres buildings we propose membrane panels venting system. If an operational pressure is exceeded inside of the equipment, panels on its surface open and relieve the pressure from an operational area. In the article we present varions design options that determine the size of venting areas. The system of equations is a design calculation, another option is subtraction the venting area on a nomogram according to VDI 3673 and STN EN 14797 and design software in object programming language Delphi. With all of those options we will get to determine the size of venting areas that are necessary for the effective protection equipment. Finally we present the calculation of number of membranes for the equipment.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record