Show simple item record

dc.contributor.advisorPrauzek, Michal
dc.contributor.authorStrakoš, Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-26T08:06:35Z
dc.date.available2018-06-26T08:06:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128449
dc.description.abstractNáplní této diplomové práce je vývoj softwarového řešení pro měření a záznam povrchového elektromyografického signálu a jeho implementace do embedded systému prototypu monitoro-vacího zařízení lokální svalové zátěže, sloužícího pro účely ergonomického vyšetření. Úvod práce se věnoval rozboru technologie pro záznam elektrických potenciálů činnosti svalů a spe-cifikaci integrovaného obvodu ADS129x, který je pro měření využit. Dále bylo navrženo a realizováno programové řešení, které v rámci prototypu zařízení zajišťuje snímání EMG sig-nálu z povrchu těla a následný přenos a uložení dat na paměťovou kartu. Fungování programu bylo ověřeno sadou experimentálních měření a jimi získaná data byla po přenesení do PC fil-trována, zpracována a zobrazena pro vyhodnocení. Výsledné řešení představuje funkci refe-renčního měření povrchového EMG signálu, rozšiřující možnosti reálného autonomního moni-torovacího zařízení, které má potenciál praktického využití v ergonomických výzkumech i průmyslu pro zkvalitnění prevence zdravotních komplikací, vznikajících v podmínkách se zvýšeným uplatněním manuální činnosti v pracovním procesu.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to develop software for measurement and recording of a surface elec-tromyographic signal and its implementation into the embedded system of a monitoring device prototype for measuring local muscular load for the purpose of ergonomic examinations. The introduction of this work was focused on the analysis of the technology for recording the elec-trical potential of muscle activity and the specification of the integrated circuit, ADS129x, which is used for the measurements. In the next step, a software solution was designed and implemented which, within the prototype of the device, assures EMG signal acquisition from the body surface and subsequent transfer and storage of the data to a memory card. The opera-tion of the program was verified by a set of experimental measurements, and the data obtained were then transferred to a PC for successive filtration, processing and representation for evalu-ation purposes. The final solution represents a function of the reference measurement of the surface EMG signal, extending the possibilities of a real autonomous monitoring device that has the potential to be used in ergonomic research, as well as in the industry for the prevention of health complications arising from conditions where there exists an increased application of manual activity in the work process.en
dc.format.extent4663530 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEMGcs
dc.subjectpovrchová elektromyografiecs
dc.subjectembedded systemcs
dc.subjectdata loggercs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectA/D převodníkcs
dc.subjectADS129xcs
dc.subjectSPI rozhranícs
dc.subjectzpracování EMGcs
dc.subjectfiltrace EMGcs
dc.subjectEMGen
dc.subjectsurface electromyographyen
dc.subjectembedded systemen
dc.subjectdata loggeren
dc.subjectergonomicsen
dc.subjectA/D converteren
dc.subjectADS129xen
dc.subjectSPI interfaceen
dc.subjectEMG processingen
dc.subjectEMG filteringen
dc.titleImplementace embedded SW v zařízení pro měření a zpracování EMGcs
dc.title.alternativeImplementation of embedded SW in EMG Measuring and Processing Deviceen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLatocha, Martin
dc.date.accepted2018-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.contributor.consultantKašík, Vladimír
dc.contributor.consultantStankuš, Martin
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínské inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisSTR0176_FEI_N2649_3901T009_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record