Show simple item record

dc.contributor.advisorBarčová, Karla
dc.contributor.authorŠtefková, Michaela
dc.date.accessioned2018-06-26T08:04:43Z
dc.date.available2018-06-26T08:04:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128198
dc.description.abstractŠTEFKOVÁ, Michaela. Radiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem. Bakalářská práce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 2018. Vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá radiační ochranou pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem. V teoretické části je popsáno ionizující záření – dělení, zdroje, druhy a veličiny. Tato část obsahuje dělení detektorů ionizujícího záření a principy a cíle radiační ochrany. V praktické části jsou popsány zdroje ionizujícího záření, které se vyskytují na klinice nukleární medicíny FN Ostrava. Popis skladování kontaminovaného odpadu, výsledky z měření dávkového příkonu a návrh opatření pro zajištění radiační ochrany pracovníků.cs
dc.description.abstractŠTEFKOVÁ, Michaela. Radiation protection of workers handling contaminated waste. Bachelor thesis: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of security service. 2018. Head of the bachelor thesis doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. The bachelor thesis deals with the radiation protection of workers handling contaminated waste. The theoretical part describes ionizing radiation - division, sources, types and quantities. This section includes the division of ionizing radiation detectors and the principles and objectives of radiation protection. The practical part describes sources of ionizing radiation, which are present at the Clinic of Nuclear Medicine FN Ostrava. Description of contaminated waste storage, results from dose rate measurement and design of measures to ensure workers' radiation protection.en
dc.format.extent5270090 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkontaminovaný odpadcs
dc.subjectradiační ochranacs
dc.subjectionizující zářenícs
dc.subjectdetektory zářenícs
dc.subjectcontaminated wasteen
dc.subjectradiation protectionen
dc.subjectionizing radiationen
dc.subjectradiation detectorsen
dc.titleRadiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpademcs
dc.title.alternativeRadiation protection of workers handling contaminated wasteen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKozlová, Kateřina
dc.date.accepted2018-05-28
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisSTE0253_FBI_B3908_3908R005_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record