Show simple item record

dc.contributor.advisorKauerová, Lenka
dc.contributor.authorLošťák, Jiří
dc.date.accessioned2018-06-26T06:57:27Z
dc.date.available2018-06-26T06:57:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/127417
dc.description.abstractPráce vychází ze zkušeností autora, tj. z jeho vlastní poradenské činnosti zaměřené na vývoj a rozvoj franchisových systémů od roku 2004. V úvodu se věnuje základním vlastnostem franchisového podnikání a obecným principům franchisingu platných v České republice. Jsou zde zobecněny dlouholeté zkušenosti se zaváděním změn do řízení i do organizačních struktur podniků, které se rozhodli budovat franchisovou síť, příp. rozvíjet a řídit kombinovanou sít. Je navržena metodika budování franchisové sítě, popsány jednotlivé fáze rozvoje sítě s ohledem na podnikatelské a právní prostředí v České republice. Část práce je věnována práci s ekonomickými daty, které každý franchisor (provozovatel sítě) má k dispozici v rámci informačního systému a díky kterým může hodnotit dosažené výsledky, příp. predikovat budoucnost. Autor navrhl a v praxi ověřil metodiku stanovení tzv. koeficientu úspěšnosti franchisingu (Coefficient successful franchise (CSF), s jehož znalostí může franchisor lépe plánovat objem výroby, skladových zásob, objednávek zboží a služeb od dodavatelů sítě, ale i finance na marketing, příp. na další rozvoj sítě.cs
dc.description.abstractThe work is based on the experience of the author, ie. his own consulting business focused on the development and expansion of franchise systems since 2004. The introduction outlines the essential features of franchising and franchising general principles applicable in the Czech Republic. There are generalized long experience with the introduction of changes in management and organizational structures in companies which have decided to build a franchise network and to develop and manage the combined network. There is also a methodology for building a franchise network which describes the different phases of network development with regard to the business and legal environment in the Czech Republic. Part is devoted to work with economic data that each franchisor (the service provider) is available in the information system and enables it to evaluate the results and, if neccesary, to predict the future. The author designed and has been testing in practice methodology for determining the so-called Coefficient successful franchise (CSF). With knowledge of these factors the franchisor is able to plan production volume, inventories, orders for goods and services from suppliers network in a better way, but also finances to marketing, or to further development of the network.en
dc.format101, [25] listů : ilustrace + 2 přílohy
dc.format.extent3725224 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfranchisingcs
dc.subjectfranchisorcs
dc.subjectfranchisantcs
dc.subjectdokumentacecs
dc.subjectkoeficientcs
dc.subjectGLMcs
dc.subjectanalýza kovariancecs
dc.subjectpredikcecs
dc.subjecttržbacs
dc.subjectvlastní provozovnacs
dc.subjectfranchisová provozovnacs
dc.subjectlékárenstvícs
dc.subjectfranchisingen
dc.subjectfranchisoren
dc.subjectfranchisanten
dc.subjectdocumentationen
dc.subjectcoefficienten
dc.subjectGLMen
dc.subjectanalysis of covarianceen
dc.subjectpredictionen
dc.subjectsalesen
dc.subjectown premisesen
dc.subjectfranchiseen
dc.subjectpharmacyen
dc.titleFRANCHISING - Principy budování obchodní sítě.cs
dc.title.alternativeFRANCHISING - Methodology for building a franchise networken
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201900015
dc.identifier.locationÚK/Sklad
dc.contributor.refereeMeluzín, Tomáš
dc.contributor.refereeSucháček, Jan
dc.contributor.refereeGrega, Libor
dc.date.accepted2018-01-25
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchPodniková ekonomika a managementcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisLOS0006_EKF_P6208_6208V086_2017
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.date.embargoend2020-01-02cs
dc.description.embargoSouhlasím s návrhemcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record