Show simple item record

dc.contributor.advisorAugustynek, Martin
dc.contributor.authorStraškrábová, Alžběta
dc.date.accessioned2017-08-23T09:28:44Z
dc.date.available2017-08-23T09:28:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119181
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractDiplomová práce se primárně zabývá elektrickou osou srdeční a metodami jejich výpočtů ve frontální rovině. V teoretické části jsou popsány metody sběru dat pro výpočet elektrické osy srdeční tedy elektrokardiografie a vektorkardiografie. V rámci praktické části byly vypracovány a srovnány tři způsoby detekce Q, R a S kmitů, ze kterých jsou úhly elektrické osy srdeční počítány. Pro výpočet z transformovaných VKG svodů byly použity čtyři metody transformace EKG na VKG. Na základě odborné literatury byly stanoveny vztahy pro výpočet úhlu elektrické osy srdeční z končetinových EKG svodů, z ortogonálních VKG svodů a z transformovaných VKG svodů. Záměrem práce je srovnání různých metod výpočtů úhlů elektrické osy srdeční na záznamech lidského EKG a VKG s cílem použít vybrané vztahy na animálních záznamech EKG.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals primarily with the electrical axis of the heart and the methods of their calculations in the frontal plane. In the theoretical part are described the methods of data collection for calculating the electrical axis of the heart, i.e., electrocardiography and vectorcardiography. In the practical part were developed and compared three ways of detecting Q, R and S oscillations from which the angles of the electric axis of the heart are calculated. Four methods of transformation of ECG to VCG were used to calculate from transformed VCG leaks. Based on the scientific literature, relationships for calculating the angle of the electric axis of the heart from limb ECG leads, from orthogonal VCG leads and from transformed VCG lesions were established. The aim of the thesis is to compare the different methods of calculating the angles of the electrical axis of the heart in the ECG and VCG records in order to use the selected relationships in the ECG animal records.en
dc.format.extent5884633 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectElektrická osa srdečnícs
dc.subjectsrdeční vektorcs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectVKGcs
dc.subjectdetekce QRS komplexucs
dc.subjectanatomie animálního srdcecs
dc.subjectměření animálního EKGcs
dc.subjectElectrical heart axisen
dc.subjectheart vectoren
dc.subjectECGen
dc.subjectVCGen
dc.subjectdetection of the QRS complexen
dc.subjectanatomy of the animal's hearten
dc.subjectmeasurement of the animal's ECGen
dc.titleAnalýza animálního EKGcs
dc.title.alternativeAnalysis of Animal ECGen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeRoubík, Karel
dc.date.accepted2017-06-02
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínské inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSTR0264_FEI_N2649_3901T009_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record