Show simple item record

dc.contributor.advisorZávodný, Zdeněk
dc.contributor.authorLacná, Daniela
dc.date.accessioned2016-11-02T09:01:31Z
dc.date.available2016-11-02T09:01:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114270
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractLACNÁ, Daniela. Zabezpečení areálu centrálního skladu. Ostrava, 2016. 51 stran. Diplomová práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Zdeněk Závodný. Má diplomová práce je zaměřena na zabezpečení areálu centrálního skladu ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. První část stručně popisuje právní předpisy, technické normy a teoretický základ vztahující se k řešené problematice. V druhé části jsou uvedeny základní informace popisující vybraný areál a jeho bezprostřední okolí. Dále je rozepsán současný stav fyzické ochrany areálu, na základě kterého jsou provedeny jednotlivé analýzy rizik a určena slabá místa v systému fyzické ochrany. Podle zjištěných nedostatků jsou následně vypracovány tři návrhy řešení bezpečnostního systému. Závěrem jsou všechny navržené varianty zhodnoceny a je vybrána nejvhodnější z nich.cs
dc.description.abstractLACNÁ, Daniela. Security of central warehouse complex. Ostrava, 2016. 51 pages. Diploma thesis. VŠB-Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Head oh the Thesis Ing. Zdeněk Závodný. My diploma thesis is focused on the security of central warehouse complex in ArcelorMittal Ostrava a.s. The first part describes briefly legal regulations, technical standards and theoretical basics, which are connected with solved problem. In the second part is mentioned basic information describing selected area and its direct environment. Further is described the current status of physical protection of the area. From findings of protection level are carried out particular risk analysis and identified weaknesses in the system of physical protection. Based on identified deficiencies were worked out three type of suggestions for solution of safety system. At the conclusion of my thesis, all proposed variants have been evaluated and best of them has been chosen.en
dc.format.extent3168106 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezpečnostní projekt, bezpečnostní systém, analýzy rizik, rizikocs
dc.subjectsafety project, safety system, risk analysis, risken
dc.titleZabezpečení areálu centrálního skladu.cs
dc.title.alternativeSecurity of central warehouse complex.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠimíček, Jiří
dc.date.accepted2016-06-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služeb
dc.contributor.consultantBarčová, Karla
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisLAC0017_FBI_N3908_3908T005_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record