Show simple item record

dc.contributor.advisorKlouda, Karel
dc.contributor.authorKroča, David
dc.date.accessioned2016-11-02T09:01:12Z
dc.date.available2016-11-02T09:01:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114215
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce se ve své teoretické části zabývá aerosolovým hasicím systémem, jeho využitím při hasebních zásazích a v experimentální části práce analyzuje možnosti jeho dalších aplikací včetně modifikace složení složek aerosolu a jeho vlivů na průběh hašení, a testuje sekundární vlastnosti aerosolů na konstrukční prvky stavebních materiálů a technologických zařízení. Pro zjištění daných vlivů účinnosti hašení a sekundárních dopadů na vybrané stavební materiály a technologické prvky byly v rámci diplomové práce provedeny čtyři experimentální pokusy. Z jejich výsledků a závěrů vyplývají velmi zajímavé skutečnosti. Jejich další zkoumání může přispět nejen k rozvoji poznání o daném druhu hasební látky a navrhnout její možná vylepšení, ale současně i odstranit včasnou prevencí následné sekundární škody na objektech nebo zařízeních, na kterém byly aplikovány. Samotné používání hasebních látek při požárech je však jen součástí složitého konglomerátu celkové ochrany staveb a zastavěných území před požáry. Z tohoto důvodu je diplomová práce pro úplnost pohledu na řešenou problematiku v první části rozšířena o kapitoly vztahující se k vytváření předpokladů komplexního přístupu k problematice požární bezpečnosti a využívání primárních hasebních látek. Z každé kapitoly jsou zřejmé nejen výsledky experimentu, ale současně vyplývají silné a slabé stránky aerosolového hasicího systémy při použití v praxi. Koncepčně je diplomová práce strukturována tak, aby vytvářela základnu pro další zkoumání problematiky uvedené v této práci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis in its theory part deals with aerosol fire extinguishing system and its use in fire area and in its main part with variants of the other applications including the possible composition modification of aerosol components to improve extinguishing features in the course of fire suppression and studies potential side-effects on structures and materials of buildings. There were made four experimental trials in this thesis to appraise the features of new possible modification of extinguishing aerosol and to determine the impact of the selected building materials. Some very interesting facts reveal from their results. These facts should be further investigated and findings about their primary positive as well as negative secondary phenomena should be expanded, while fire extinguishing agents are used in practice. The actual use of fire extinguishing agents is only one part of a complex conglomerate of the total protection structure of built-up areas and individual buildings against the risk of fire. This diploma thesis is, for these reasons and for completeness' sake of looking at the issue, extended by chapters relating to the legal environment that creates a base of fire safety, general conditions of security, basic resources of aerosol extinguishing agents and their application in practice. There is a summary of presented issues, recognition of strengths and weaknesses and basic suggestion on how to proceed in each chapter. The diploma thesis is conceptually structured so as to create the basis for further exploration of the issues that were identified in this work and of the use of research results in practice.en
dc.format.extent6185313 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectaerosolový hasicí systémcs
dc.subjectfulleren C60cs
dc.subjectinterkalární sloučenina grafitucs
dc.subjectgrafen – oxidcs
dc.subjectdekontaminační účinkycs
dc.subjectvliv sedimentu aerosolucs
dc.subjectnanočásticecs
dc.subjectaerosol fire extinguishing generatoren
dc.subjectFullerene C60en
dc.subjectintercalation compounds of graphiteen
dc.subjectGraphene Oxideen
dc.subjectdecontamination effecten
dc.subjectcorrosive effects of sedimentsen
dc.subjectnanoparticlesen
dc.titleAerosolový hasicí systém – princip, rizika, varianty dalších aplikacícs
dc.title.alternativeAerosol Fire Extinguishing System – Principle, Risks, Variants of Other Applicationsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBebčák, Petr
dc.date.accepted2016-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKRO0012_FBI_N3908_3908T006_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record