Show simple item record

dc.contributor.advisorLichorobiec, Stanislav
dc.contributor.authorStraňanková, Alžbeta
dc.date.accessioned2016-11-02T09:01:05Z
dc.date.available2016-11-02T09:01:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114194
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on innovative technical security of privately owned companies. In work are outlined the present security weaknesses and then create a design corresponding technical support. There is a technical legislative provision to ensure building in the first part and below theoretical foundations of physical protection of persons and property. In the second part is the risk analysis and prepared three variants of security in terms of economic costs.en
dc.description.abstractDiplomová práca je zameraná na tému inovatívneho technického zabezpečenia objektu súkromnej firmy. V práci sú vytýčené slabé stránky súčasného zabezpečenia a následne vytvorený návrh zodpovedajúceho technického zabezpečenia. V prvej časti práce sa nachádzajú technicko právne podklady k zabezpečeniu objektu a ďalej teoretické základy fyzickej ochrany osôb a majetku. V druhej časti sú prevedené analýzy rizík a spracované tri varianty zabezpečenia z pohľadu ekonomických nákladov.cs
dc.format.extent4709576 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosk
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectphysical protection, technical protection, risk analysis, securityen
dc.subjectfyzická ochrana, technická ochrana, analýza rizík, zabezpečeniecs
dc.titleInovativný návrh technického zabezpečenia objektu sukromnej firmysk
dc.title.alternativeThe innovative project of technical security object in private companyen
dc.title.alternativeInovativní návrh technického zabezpečení objektu soukromé firmycs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeRada, Jaroslav
dc.date.accepted2016-06-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služeb
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSTR0042_FBI_N3908_3908T005_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record