Show simple item record

dc.contributor.advisorŠčurek, Radomírcs
dc.contributor.authorHadáček, Liborcs
dc.date.accessioned2015-11-04T08:59:28Z
dc.date.available2015-11-04T08:59:28Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110924
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.descriptionImport 04/11/2015cs
dc.description.abstractHadáček L., Využití fuzzy logiky pro studii bezpečnostních hrozeb a rizik fyzické ochrany, Disertační práce, Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2015, 95 s. V disertační práci se zabývám odhadem bezpečnostního rizika s využitím pravidel fuzzy logiky. Teorie fuzzy logiky nabízí možnost matematicky modelovat význam podmíněných vágních výroků. Přibližnou logickou dedukcí je možné vyhodnotit hodnotu rizika. Pravidla typu IF-THEN jsou svojí strukturou blízká vyjadřování člověka. Hodnoty rizika zjištěné přibližnou logickou dedukcí umožní optimalizovat opatření fyzické ochrany objektu. Bezpečnostní charakteristiky aktiva jsou určující pro stanovení bezpečnostního rizika. Stanovení bezpečnostního rizika je provedeno na třech vzájemně provázaných úrovních. V nejnižší úrovni vstupují do logické struktury rizikový profil, zranitelnost a hodnota aktiva. Na střední úrovni je odhadnuta pravděpodobnost ztráty a velikost následku. Výsledné bezpečnostní riziko je odhadnuto ze vztahu mezi pravděpodobností ztráty a následkem na nejvyšší úrovni. Navržená logická struktura není uzavřena. Ke stanovení vstupních hodnot je možné využít další kvantitativní nebo kvalitativní analytické metody, jejichž výsledky je možné ohodnotit jazykovými výrazy.cs
dc.description.abstractHadáček L., The use of fuzzy logic for the security threats and physical protection risks study, Dissertation work, Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2015, 95 p. The dissertation deals with the estimation of the security risk by the means of fuzzy logic rules. The theory of fuzzy logic offers the opportunity to mathematically model the importance of contingent vague statements. The risk value is possible to evaluate by approximate logical deduction. Structures of IF-THEN rules are close to the expression of people. Risks values identified by an approximate logical deduction allow to optimize measures of an object physical protection. The security assets characteristics are determining for the security risk calculation. Security risk estimation is carried out on three interrelated levels. At the lowest level, enter the logical structure an attractivity, vulnerability and asset value. At secondary level, the probability of loss and the size effect is estimated. The resulting security risk is estimated from the relationship between the probability of a loss and an impact at the highest level. The proposed logical structure is not closed. The input values is possible to determine by mean any other quantitative or qualitative analytical methods which results shall be evaluated by lingustics expressions.en
dc.format.extent4878901 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfuzzy logikacs
dc.subjectIF-THEN pravidlacs
dc.subjectjazyková proměnnács
dc.subjectsecurity rizikacs
dc.subjectzranitelnostcs
dc.subjectfuzzy logicen
dc.subjectIF-THEN rulesen
dc.subjectlinguistic variableen
dc.subjectsecurity risksen
dc.subjectvulnerabilityen
dc.titleVyužití fuzzy logiky pro studii bezpečnostních hrozeb a rizik fyzické ochranycs
dc.title.alternativeThe use of fuzzy logic for the security threats and physical protection risks studyen
dc.typeDisertační prácecs
dc.contributor.refereeTureček, Jaroslavcs
dc.contributor.refereeBernatík, Alešcs
dc.contributor.refereeLoveček, Tomášcs
dc.date.accepted2015-10-13cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchPožární ochrana a bezpečnostcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHAD0018_FBI_P3908_3908V009_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record