Show simple item record

dc.contributor.advisorSikorová, Andreacs
dc.contributor.authorHerkommerová, Petracs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:23:47Z
dc.date.available2014-08-05T10:23:47Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104571
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem finanční analýza a řízení oběžných aktiv. Finanční analýza je velice důležitá pro podniky, neboť zjistí silné a slabé stránky podniku a zároveň navrhne řešení pro budoucí vývoj firmy. Pro správné řízení je také velice důležitá velikost oběžných aktiv. V mé bakalářské práci se nejdříve věnuji přiblížení pojmu finanční analýza, dále rozvaze, výkazu zisku a ztráty a cash flow, neboť to jsou účetní výkazy, z kterých analýza vychází. Poté jsou popsány hlavní ukazatelé likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. Dalo by se říct, že druhou část práce tvoří oběžná aktiva. Opět je vysvětlen nejdříve pojem oběžná aktiva a poté jednotlivé řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředku a zcela jistě také optimální výše oběžných aktiv. Úplně na závěr je uveden způsob financování oběžných aktiv.cs
dc.description.abstractThis bachelor work deals with financial analysis and management of current assets. Financial analysis is very important for businesses as it finds strengths and weaknesses and also propose solutions for the future development of the company. For correct management is also very important size of current assets. In my bachelor work I deal first with the approach of the concept of financial analysis, as well as balance sheet, profit and loss and cash flow as to the financial statements from which the analysis is based. After describing the main indicators of liquidity, profitability, activity and debt. You could say that the second part consists of current assets. Again, it is first explained the concept of current assets, then the individual inventory management, accounts receivable, cash and surely also the optimal amount of current assets. At the very end shows how to finance current assets.en
dc.format41 l. : il.cs
dc.format.extent4099957 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectoběžná aktivacs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectkapitálová potřebacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectcurrent assetsen
dc.subjectinventory managementen
dc.subjectcapital needen
dc.titleFinanční analýza a řízení oběžných aktivcs
dc.title.alternativeFinancial Analysis and Management of Current Assetsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201401821cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMynář, Martincs
dc.date.accepted2014-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisHER0054_FMMI_B3922_6208R123_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record