Show simple item record

dc.contributor.advisorBuchtová, Janacs
dc.contributor.authorBenešová, Pavlínacs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:36:22Z
dc.date.available2013-10-20T17:36:22Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101134
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je podstata plánování cash flow v závislosti na výrobním a prodejním plánu. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části je pozornost věnována základním pojmům jako podstata finančního řízení podniku, řízení likvidity a faktory ovlivňující likviditu, cash flow, jeho struktura a význam pro podnik i řízení pracovního kapitálu. Jakékoli finanční rozhodování musí být podložené finanční analýzou. Praktická část je zaměřena na zpracování cash flow ve společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o. v letech 2009 až 2012, plán cash flow společnosti na období 2013 až 2015. Dle požadavků společnosti je zpracována analýza ukazatelů likvidity v letech 2009 až 2012. V závěrečné části jsou na základě srovnání plánu se skutečností cash flow navržena doporučení na zlepšení situace peněžních toků pro následující období.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the essence of planning cash flow depending on the production and sales plan. The work is divided into several parts. The theoretical part focuses on basic concepts such as the nature of financial management, liquidity management and factors affecting liquidity, cash flow, its structure and meaning to the enterprise and working capital management. Any financial decision-making must be based on financial analysis. The practical part is focused on the processing of cash flow in the company Shimano Czech Republic, for the years 2009-2012, plan cash flow for the period 2013 to 2015. According to the company's requirements it is mad the analysis of liquidity ratios from 2009 to 2012.In the final section, based on comparing the plan with reality cash flow, there are recommendations to improve the situation of cash flows for the following years.en
dc.format65 l. : il.cs
dc.format.extent2866857 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční řízení podnikucs
dc.subjectfinanční plánovánícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectřízení likviditycs
dc.subjectstupně likviditycs
dc.subjecttříbilanční systémcs
dc.subjectcash flow, rozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjecthrubý pracovní kapitálcs
dc.subjectčistý provozní kapitál, ukazatele čistého provozního kapitálucs
dc.subjectoběžná aktivacs
dc.subjectplánování cash flowcs
dc.subjectmetody a modely tvorby finančního plánu.cs
dc.subjectfinancial managementen
dc.subjectfinancial planningen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectliquidity managementen
dc.subjectthe degree of liquidityen
dc.subjecttriple-balance systemen
dc.subjectcash flowen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectgross working capitalen
dc.subjectnet working capitalen
dc.subjectmeasures of net working capitalen
dc.subjectcurrent assetsen
dc.subjectcash flow planningen
dc.subjectmethods and models of creating a financial plan.en
dc.titleŘízení likvidity plánováním cash flowcs
dc.title.alternativeManagement of Liquidity by Cash Flow Planningen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301625cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeGojniczek, Zbigniewcs
dc.date.accepted2013-09-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBEN0062_FMMI_N3922_6208T123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record