Show simple item record

dc.contributor.advisorŘezáč, Miloslavcs
dc.contributor.authorPokorná, Luciecs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:30:36Z
dc.date.available2013-06-26T11:30:36Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100538
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce řeší požadavky dopravní obslužnosti areálu bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře ve dvou variantách (varianta A, varianta B) s návazností na budoucí využití a s ohledem na požadavek zachování několika stávajících objektů. Při návrhu dopravního řešení nemuselo být respektováno umístění stávajících inženýrských sítí. Bakalářská práce je vypracována s využitím podkladů Urbanistické studie a Zadání regulačního plánu vypracovaných Ing.arch. Stanislavem Kotrčkou. Areál bývalých Kasáren Jana Žižky se nachází v katastrálním území Tábor, je vymezen stávajícím oplocením a plotovými zdmi z jihu při ulici Kpt. Jaroše, z východu při ulici Kyjevská, ze severu s větším odstupem při ulici Leskovická a ze západu při rozlehlém parku v ulici Václava Soumara. Řešená plocha dále zahrnuje části pozemků, respektive ulic Kpt. Jaroše a Kyjevské, bezprostředně přiléhající k hranicím areálu bývalých kasáren. Tyto plochy jsou do řešeného území zahrnuty především z důvodu návaznosti inženýrských sítí a dopravních staveb.cs
dc.description.abstractBachelor's Thesis designs the two versions (ver. A and ver. B) of infrastructure for transport in former Military Quarters named after Jan Zižka in Tábor City subsequently to future land usage and with regard to requirement of retaining several existing buildings. System of technical utilities existing in location has not to be respected during designing of infrastructure for transport. This Bachelor's Thesis has been developed with help of using data from Urban Study and Instructions for Urban Plan made by Ing. arch. Stanislav Kotrčka. Former Jan Zižka's Military Quarters are located in the estates of Tábor City and are bordered by existing fences and walls along southern Kpt. Jaroše Street, eastern Kyjevská Street, in longer distance along northern Leskovická Street and western large park of Václava Soumara Street. The subject area also includes some portions of land on Kpt. Jaroše Street and Kyjevská Street which closely adjoin its borders. These portions of land are included into the subject area mainly due to requirements of connecting technical utilities and road constructions.en
dc.format45 l. : il. + 9 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent6221451 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectobytná zónacs
dc.subjectzóna tempo 30cs
dc.subjectstudiecs
dc.subjectarchitektonická studiecs
dc.subjectpěší zónacs
dc.subjectpřednost zpravacs
dc.subjectvyvýšená křižovatkacs
dc.subjectmístní komunikacecs
dc.subjectstyková křižovatkacs
dc.subjectparkovací stánícs
dc.subjectareál bývalých kasárencs
dc.subjectvarovný páscs
dc.subjectsignální páscs
dc.subjectautobusová zastávkacs
dc.subjectresidential zoneen
dc.subjectzone tempo 30en
dc.subject(the)studyen
dc.subjectarchitectural studiesen
dc.subjectpedestrian zoneen
dc.subjectprecedence from righten
dc.subject(surface) elevated intersectionen
dc.subjectlocal road(s)en
dc.subject(counter)face junctionen
dc.subjectparkingen
dc.subjectcomplex of former barracksen
dc.subjectwarning stripen
dc.subjectsignaling stripen
dc.subjectbus stopen
dc.titleDopravní obsluha areálu bývalých kasáren Jana Žižky v Tábořecs
dc.title.alternativeTransport Service in the Area of the Former Barracks Jan Žižka in Táboren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201301616cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department227 - Katedra dopravního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní stavbycs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisPOK0008_FAST_B3607_3647R020_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record