Show simple item record

dc.contributor.advisorDobeš, Pavelcs
dc.contributor.authorHlušková, Miroslavacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:27:12Z
dc.date.available2013-06-26T11:27:12Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100136
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá integráciou a inováciou havarijných plánov v priemyslovom podniku na území ČR. V teoretickej časti sú rozpísané v jednotlivých kapitolách tri systémy managementu, špecifikácia znakov a ich kompatibilita. Za nimi nasledujú možnosti integrácie týchto systémov. Pokračuje predstavovanie direktív IPPC a SEVESO II. Praktická časť obsahuje porovnanie požiadaviek na prevádzkovateľa a bezpečnostnú dokumentáciu. Potom nasledujú informácie o integrácii a inovácii havarijných plánov, pričom integrujeme vnútorný havarijný plán a plán opatrení pre prípad havárie. Inovácia spočíva v grafickom prevedení havarijných scenárov. Výstupom je návrh alternatívneho havarijného plánu a grafické vizuálne doplnenie pomocou analýzy stromom udalostí.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the integration of emergency plans and innovation in industrial company in the Czech Republic. In the theoretical part are detailed in chapters three management systems, specification of characters and their compatibility. They are followed by the possibility of integrating these systems. Continued introduction IPPC and Seveso II Directives. The practical part contains a comparison of the requirements for the operator and safety documentation. This is followed by information integration and innovation emergency plans, and integrate internal emergency plan and emergency measures. Innovation lies in graphic design emergency scenarios. The output is a proposal of an alternative emergency plan graphic and visual complement by event tree analysis.en
dc.format45, [3] l. : il.cs
dc.format.extent2288537 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectintegrovaný systém riadeniacs
dc.subjecthavarijný pláncs
dc.subjectintegráciacs
dc.subjectinováciacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectintegrated management systemen
dc.subjectemergency planen
dc.subjectintegrationen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectanalysisen
dc.titleIntegrace a inovace havarijních plánů v průmyslovém podnikucs
dc.title.alternativentegration and Innovation of Emergency Plans within an Industrial Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300890cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLabodová, Alenacs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHLU055_FBI_N3908_3908T007_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record