Show simple item record

dc.contributor.advisorHolubová, Věracs
dc.contributor.authorHmilanská, Veronikacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:56Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:56Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100083
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na inovativní návrh komplexního zabezpečení obchodního a zábavného centra, jehož účelem je ochrana osob a majetku. V úvodních kapitolách je rozebráno právní vymezení ochrany objektů, teoreticky nastíněna problematika komplexní fyzické ochrany a bezpečnostního projektu a zpracována statistika protiprávních činů. Zásadní část práce je věnována charakteristice obchodního a zábavního centra zahrnující popis současného způsobu zabezpečení a finanční vyčíslení aktiv. Na výchozí informace jsou aplikovány tři analýzy rizika. Nežádoucí rizika jsou minimalizována navržením tří variant zabezpečení, které zároveň zohledňují požadavky zadavatele. V závěru práce je vícekriteriální metodou vybrána nejvhodnější varianta zabezpečení, jejíž realizace je podrobněji rozpracována.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on innovative suggestion of complex security of the business and entertainment center, whose purpose is to protect persons and property. The first part discusses the legal definition of the protection of objects, the issue of complex physical protection and of the security project is theoretically outlined and statistics of crimes are compiled. A principal part of the thesis is devoted to the characteristics of the business and entertainment center, including a description of the current way of security and quantification of assets. Three risk analysis are applied to the default information. Objectionable risks are minimized by designing three variants of security, which also take into account the requirements of the client. In conclusion of the thesis, the most suited variant of security is chosen by multicriteria method of whose the implementation is specified in more detail.en
dc.format73, [7] l. : il.cs
dc.format.extent3198467 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýza rizikacs
dc.subjectbezpečnostní projektcs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectsecurity projecten
dc.subjectphysical protectionen
dc.titleBezpečnostní projekt obchodního a zábavného centracs
dc.title.alternativeSecurity project business and entertainment centreen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301130cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠčurek, Radomírcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHMI003_FBI_N3908_3908T005_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record