Show simple item record

dc.contributor.advisorTošenovský, Josefcs
dc.contributor.authorMihalová, Sáracs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:20:35Z
dc.date.available2015-07-22T09:20:35Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109153
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractMIHALOVÁ, Sára. Statistické hodnocení zmrazených a rozmrazených výrobků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Stupeň kvalifikace: B (Bc). Vedoucí práce: prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. Ostrava. 55 s. Tématem bakalářské práce je statistické hodnocení váhy zmrazených a rozmrazených výrobků. Práce je zaměřena na segment zmrazených rybích filetů a cílem je vyhodnotit, zda výrobci nešidí zákazníky přidáváním různých prostředků ke zvýšení hmotnosti na úkor kvality a pro snížení nákladů. Na naměřených datech byl proveden test normality, test parametrické hypotézy o střední hodnotě a nakonec byla provedena analýza jednoduchého třídění. Výsledky provedeného testování potvrzují původní předpoklady o možném klamání spotřebitele, co se týče čisté váhy masa po rozmrazení. Na základě zjištěných údajů by konzumenti mohli, a měli, přehodnotit nákupy takto zpracovaných výrobků, které jsou na první pohled levnějšími, avšak ve finále dražšími a méně kvalitními.cs
dc.description.abstractMIHALOVÁ, Sára. Statistical evaluation of the Difference in Weight of Frozen and Thawed Products. VŠB - Technical University of Ostrava. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. Ostrava. 55 p. The theme of thesis is the statistical evaluation of the difference in weight of frozen and thawed products. The thesis is focused on the segment of frozen fish fillets and the goal is to assess, if manufacturers deceive customers by adding various menas to increse the weight at the expense of quality and to reduce costs. The measured data was tested for normality, on data was made a parametric hypothesis test about the mean and finally it was made an analysis of simple sorting. Results of testing confirmed the initial conditions about the possible deception of consumers, in terms of right weight of the meat after thawing. Based on the collected data, consumers could, and should, rethink purchases of these products that are cheaper at first glance, but in the final more expensive and lower quality.en
dc.format.extent16638880 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýza rozptylu jednoduchého tříděnícs
dc.subjectANOVAcs
dc.subjectLevenův testcs
dc.subjectShapiro-Wilkův testcs
dc.subjectScheffého metodacs
dc.subjecttest normalitycs
dc.subjecttestování parametrických hypotézcs
dc.subjectt-test jednovýběrovýcs
dc.subjectTukeyho metodacs
dc.subjectanalysis of varianceen
dc.subjectANOVAen
dc.subjectLevene's testen
dc.subjectnormality testen
dc.subjectone-sample t-testen
dc.subjectparametric hypothesis testen
dc.subjectShapiro-Wilk testen
dc.subjectScheffé methoden
dc.subjectTukey methoden
dc.titleStatistické hodnocení rozdílu hmotnosti zmrazených a rozmrazených výrobkůcs
dc.title.alternativeStatistical Evaluation of the Difference in Weight of Frozen and Thawed Productsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeTošenovský, Filipcs
dc.date.accepted2015-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra managementu kvalitycs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMIH0025_FMMI_B3922_3902R041_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record